ការកំណត់ការស្វែងរកផ្ទាល់ខ្លួន

គ្រប់គ្រងរបៀបនៃការស្វែងរកពីមុនៗអាចធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ស្វែងរករបស់អ្នកប្រសើរឡើង

ខូគីរបស់អ្នកហាក់បីដូចជាត្រូវបានបិទដំណើរការ។ សូមពិនិត្យការកំណត់ខូគីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។
បានបិទសកម្មភាពស្វែងរកពេលចេញពីគណនី

គន្លឹះ៖ នៅពេលអ្នកចូលដោយប្រើគណនី Google របស់អ្នក អ្នកអាចគ្រប់គ្រងអ្វីដែលបានរក្សាទុកទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក និងគ្រប់គ្រងការស្វែងរកពីមុនៗ។