រក​រូបភាព​​ជាមួយ...
 
បំពេញ​ក្នុង​ប្រអប់​ស្វែងរក
បញ្ចូល​ពាក្យ​សំខាន់​ៗ៖ ទឹក​សន្សើម​កក​រដូវ​រងា
បញ្ចូល​ពាក្យ​ចំ​ៗ​ក្នុង​សញ្ញា​ធ្មេញកណ្តុរ ៖ "frost flower"
វាយ ចន្លោះ​ពាក្យ​ទាំងអស់​​ដែល​ចង់​រក ៖ trees OR weeds OR grasses
ដាក់​សញ្ញា​ដក (-) ពី​មុខ​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​មិន​ចង់​រក ៖ -windows
បន្ទាប់​មក​ដាក់​ព្រំដែន​​ការ​ស្វែងរក​របស់​អ្នក​តាម...
រក​រូបភាព​តាម​ទំហំ​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ ។
បញ្ជាក់​​​សណ្ឋាន​​រូបភាព ។
រក​រូបភាព​ជា​ពណ៌​ដែល​​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត ។
ដាក់​កម្រិត​ប្រភេទ​រូបភាព​ដែល​អ្នក​រក ។
រក​រូបភាព​ដែល​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុង​តំបន់​ជាក់លាក់ ។
ស្វែង​រក​តំបន់បណ្ដាញ​មួយ (ដូច​ជា sfmoma.org ) ឬ​ដាក់​កម្រិត​ការ​ស្វែងរក​របស់​អ្នក​ចំពោះ​ដែន​ ដូច​ជា .edu, .org.gov
ប្រាប់ ស្វែងរក​ដោយ​សុវត្ថិភាព ឱ្យត្រង​ខ្លឹមសារ​​អាសអាភាស​ច្បាស់ៗដែរ​ឬ​អត់​។
រក​រូបភាព​​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត ។
រក​រូបភាព​ដែល​អ្នក​ប្រើ​បាន​ដោយសេរី ។
អ្នក​ក៏​អាច...
ស្វែងរក​​ទំព័រ​ដែល​ស្រដៀង​​គ្នា​នឹង ឬ​តំណ​ទៅ​ URL មួយ
ស្វែងរក​ទំព័រ​ដែល​អ្នក​បាន​ទស្សនា
ប្រើ​សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ស្វែងរក
ប្ដូរ​ការ​កំណត់​ស្វែងរក​របស់​អ្នក​តាម​បំណង