រកទំព័រជាមួយ...
 
បំពេញក្នុងប្រអប់ស្វែងរក
បញ្ចូលពាក្យសំខាន់ៗ៖ ឆ្កែបីពណ៌
បញ្ចូលពាក្យចំៗក្នុងសញ្ញាធ្មេញកណ្តុរ ៖ "rat terrier"
វាយ OR ចន្លោះពាក្យទាំងអស់ដែលចង់រក ៖ miniature OR ស្តង់ដារ
ដាក់សញ្ញាដក (-) ពីមុខពាក្យដែលអ្នកមិនចង់រក ៖ -rodent, -"Jack Russell"
ដល់
ដាក់សញ្ញាចុច (.) ចំនួនពីរ ចន្លោះលេខ ហើយបន្ថែមខ្នាតរង្វាស់ ៖ 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
បន្ទាប់មកដាក់ព្រំដែនការស្វែងរករបស់អ្នកតាម...
រកទំព័រជាភាសាដែលអ្នកជ្រើសរើស ។
រកទំព័រដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ ។
រកទំព័របានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមពេលដែលអ្នកបញ្ជាក់ ។
ស្វែងរកតំបន់បណ្ដាញមួយ (ដូចជា wikipedia.org ) ឬដាក់កម្រិតការស្វែងរករបស់អ្នកចំពោះដែន ដូចជា .edu, .org.gov
ស្វែងរកពាក្យក្នុងទំព័រទាំងមូល ចំណងជើងទំព័រ អាសយដ្ឋានតំបន់បណ្ដាញ ឬតំណទៅកាន់ទំព័រ ដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក ។
ប្រាប់ ស្វែងរកដោយសុវត្ថិភាព ឱ្យត្រងខ្លឹមសារអាសអាភាសច្បាស់ៗដែរឬអត់។
រកទំព័រតាមទ្រង់ទ្រាយដែលអ្នកពេញចិត្ត ។
រកទំព័រដែលអ្នកអាចប្រើដោយសេរី ។
អ្នកក៏អាច...
រកមើលទំព័រដែលស្រដៀងនឹង URL
ស្វែងរកទំព័រដែលអ្នកបានទស្សនា
ប្រើសញ្ញាប្រមាណវិធីនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក
ប្ដូរការកំណត់ស្វែងរករបស់អ្នកតាមបំណង
កម្មវិធី Google
ម៉ឺនុយដើម