ប្ដូរ​ទិស​កំណត់​ចំណាំ
 ទំព័រ​មុន​កំពុង​​បញ្ជូន​អ្នក​ទៅ http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2529543/Kimora-Lee-Simmons-decadent-holiday-aboard-325k-week-yacht-new-lover-Tim-Leissner-ex-husband-Russell-children.html

 បើ​អ្នក​មិន​ចង់​ទស្សនា​ទំព័រ​នោះ​ទេ អ្នក​អាច ត្រឡប់​ទៅ​ទំព័រ​មុន